Adidas Ultraboost chủ đề 50 bang nước Mỹ

Đây là dự án quảng bá của Adidas năm 2017 với bàn tay của 12 nghệ nhân vẽ hình trang trí lên mẫu giày Adidas Ultaboost. Mỗi bang của nước Mỹ ứng với một phối màu đại diện. Ví dụ tiểu bang Arizona được nghệ nhân vẽ hình sa mạc, bang Minnesota được trang trí với cảm hứng từ những hồ nước đóng băng hay New Hapshire được trang trí với biểu tượng hoa lilac màu tím…

Adidas Ultraboost US States Arizona Adidas Ultraboost US States Oklahoma Adidas Ultraboost US States Virginia

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

/Archive/adidas UltraBoost US states: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia

Bài viết do Final Ranger (@finalrangerofficial) chia sẻ vào

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Final Ranger (@finalrangerofficial) chia sẻ vào

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Final Ranger (@finalrangerofficial) chia sẻ vào

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Final Ranger (@finalrangerofficial) chia sẻ vào

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

/Archive/adidas Ultraboost Us states: South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming

Bài viết do Final Ranger (@finalrangerofficial) chia sẻ vào